Obchodní podmínky - prodávající


Pro obchodní partnery – prodejce

o zprostředkování prodeje služeb a zboží prostřednictvím internetových stránek https://www.zonefor.cz zejm. dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (verze I.a platné ode dne 1. října 2019)

mezi:

společností DATALAB spol. s r.o., IČO 25394371, se sídlem Na Tabulovém vrchu 1282/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl a vložka C 17793, jako provozovatelem internetových stránek – zprostředkovatelem

a

zájemcem o prodej zboží třetím osobám (zákazníkům), který je podnikatelem podnikajícím v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb spotřebitelům

 

 

Vážený prodávající, přečtěte si, prosím pozorně tyto obchodní podmínky. Potvrzením jejich znění udělujete výslovný souhlas se všemi ujednáními, které jsou obsahem tohoto dokumentu a potvrzujete, že jste se s nimi seznámil a jste jimi vázán.

 

1. Úvod

Portál ZoneFor.cz představuje veřejné obchodní místo, které všem zájemcům/kupujícím umožňuje vytvořit poptávky po zboží, za účelem získání nejlepších podmínek pro nákup tohoto zboží. Prodávajícím nabízíme možnost zdarma prezentovat zboží a služby a „účastnit se“ všech zveřejněných poptávek.

 

2. Definice pojmů

2.1 Níže uvedené pojmy a názvy mají v rámci těchto OP následující význam:

 • OP – tyto obchodní podmínky a podmínky užívání
 • NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Provozovatel – obchodní společnost DATALAB spol. s r.o., IČO 25394371, se sídlem Na Tabulovém vrchu 1282/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl a vložka C 17793, která provozuje Server a poskytuje prostřednictvím něj služby
 • Server – internetová stránka https://www.zonefor.cz, prostřednictvím které Provozovatel poskytuje zprostředkovatelské služby
 • Prodávající – každá fyzická či právnická osoba, která je podnikatelem podnikajícím v oblasti prodeje zboží a služeb spotřebitelům, jenž zájem o prodej zboží či služeb prostřednictvím Serveru a je registrována u Provozovatele za účelem zasílání poptávek od Poptávajících.
 • Poptávající – každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Serveru zadá poptávku po službách či zboží.
 • Zboží – výrobky či služby, které Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím Serveru a jejichž prodej Provozovatel zprostředkovává Poptávajícím.

2.2 Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.

 

3. Účel smluvního vztahu

3.1 Účelem smluvního vztahu je vytvoření právního rámce pro zprostředkování prodeje Zboží prostřednictvím Serveru, o něž má Prodávající zájem a Provozovatel toto zprostředkování nabízí.

 

4. Registrace Prodávajícího

4.1 Provozovatel umožňuje Prodávajícímu registraci na Serveru a přihlášení k odběru nových poptávek na e-mailovou adresu Prodávajícího zcela zdarma. Každý Prodávající si může zvolit kategorie zboží nebo obory činností, ze kterých si nechá zasílat poptávky na svoji e-mailovou adresu.

4.2 Pravidla registrace Prodávajícího:

 • Prodávající musí při registraci řádně a pravdivě vyplnit své povinné identifikační a kontaktní údaje a údaje o kontaktní osobě. Tyto povinné údaje jsou v registračním formuláři označeny hvězdičkou. Na základě zadaných údajů bude Prodávajícímu Provozovatelem vytvořen uživatelský účet a na e-mailovou adresu mu bude zaslána žádost o potvrzení registrace. Veškeré uvedené údaje může Prodávající editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se Prodávající přihlásí na základě zaslaných přihlašovacích údajů.
 • Registrací Prodávající vyjadřuje vážný zájem přijímat nové poptávky od Poptávajících z daných kategorií. Kategorie Zboží, které si chce Prodávající nechat Provozovatelem zasílat, si vybírá přímo v uživatelském účtu.
 • Prodávající se nesmí registrovat např. za účelem monitoringu počtu a obsahu poptávek na Serveru nebo k jiným účelům, než je vážný zájem prodávat prostřednictvím Serveru Zboží Poptávajícím.
 • Prodávající souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn posílat Prodávajícímu e-mailová oznámení, která se týkají provozu Serveru a nastavení uživatelského účtu Prodávajícího a zasílat poptávky a případně též obchodní sdělení třetích osob.
 • K užívání Serveru jsou oprávněni se registrovat Prodávající, splňující současně všechny následující podmínky:
 • provozují minimálně jeden e-shop,
  • e-shop není na Serveru dosud registrován,
  • e-shop má aktivní internetové stránky, na kterých nabízí Zboží ke koupi,
  • Prodávající je skutečným provozovatelem e-shopu a je na jeho stránkách uveden jako jeho provozovatel, včetně adresy, telefonního čísla, IČ, přesného názvu, či jiných údajů, dle kterých lze Prodávajícího jako provozovatele e-shopu jednoznačně identifikovat,
  • Prodávající je schopen a připraven dodávat pravidelně aktualizované informace o nabízeném Zboží/službách v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML v požadovaném formátu (dále jen „XML FEED“), který bude nepřetržitě k dispozici pro on-line automatizované zpracování Provozovatelem (viz. dále čl. 5.1 – Základní podmínky XML FEED pro realizaci podávání nabídek),
  • v případě, že Prodávající provozuje více e-shopů, může na Server registrovat i více e-shopů za předpokladu, že mají samostatné domény 2. či 3. řádu a nenabízejí ve větší míře stejné Zboží za stejných podmínek (cena produktu, doplňkové služby, akce, atd.); je-li nabídka Prodávajícího rozdělena mezi hlavní e-shop a další specializované e-shopy, mohou být na Server zaregistrovány pouze ty e-shopy, jejichž nabídky nejsou duplicitní; Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení případné duplicitní e-shopy nebo e-shopy, které za takové považuje, vyřadit.

4.3 Registrovaný prodávající je oprávněn na Serveru (bezplatně) prezentovat svůj obchod (název, logo a stručný popis včetně odkazu na webové stránky).

 

5. Základní podmínky XML FEED pro realizaci podávání nabídek

5.1 Prodávající je povinen dodržovat následující pravidla, aby byla zabezpečena řádná činnost serveru (a tedy i zprostředkování prodeje):

 • Zboží obsažené v XML FEED musí být dostupné na stránkách e-shopu, a musí být uvedeno pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o ceně Zboží a k tomuto jednotlivému Zboží odeslat objednávku.
 • Jednotlivé Zboží v rámci XML FEED musí být samostatnou položkou, způsobilou být samostatným předmětem objednávky, bez nutnosti objednání dalšího zboží či služeb, využití dalších akcí, uplatnění poukazů apod., s výjimkou služby dopravy a zabalení zboží.
 • Informace o Zboží, exportované v rámci XML FEED, musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného Zboží, nikoliv propagace e-shopu.
 • Cena Zboží v XML FEED musí být uvedena v korunách českých a být pro Poptávajícího maximální možná, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V konečné ceně Zboží nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné, pokud je Prodávající Poptávajícímu účtuje.
 • Zboží obsažené v rámci XML FEED musí být nabízeno v souladu s právním řádem České republiky, zejména se nesmí jednat o zboží, se kterým je zakázáno obchodovat a nabízet je nebo zboží s nímž není Prodávající oprávněn disponovat; dále je zakázáno prostřednictvím Serveru prodávat pornografii, či jinak nemravné a nevhodné materiály a zboží, výrobky či služby jejichž prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu právních předpisů platných v ČR.
 • XML FEED může obsahovat pouze Zboží, které je Prodávající schopen Poptávajícímu dodat.
 • Prodávajíc není oprávněn uvádět informace mající vliv na dodání Zboží pouze na stránkách e-shopu, aniž by je zároveň shodně uvedl v rámci XML FEED.

5.2 Provozovatel jakožto poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá za obsah, importovaný Prodávajícím na Server, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Tato odpovědnost Provozovatele nemá žádný vliv na oprávnění Provozovatele dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou Prodávajícím na Server v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele.

5.3 Provozovatel neodpovídá za zobrazení Zboží v rámci nabídek na Serveru v případě, že XML FEED Prodávajícího nesplní podmínky XML FEED dle čl. 5.1 těchto OP.

5.4 Provozovatel negarantuje a nezaručuje vždy zobrazení všech položek z XML FEED, ani neodpovídá za správné zobrazení jednotlivých položek a za ztrátu nebo poškození dat, uložených na Serveru. Provozovatel však vyvine patřičné úsilí k odstranění zjištěných chyb v zobrazovaných nabídkách nebo částečné či úplné nedostupnosti Serveru, jsou-li způsobeny důvody na jeho straně.

 

6. Proces zprostředkování

6.1 Prodávající obdrží informaci o každé nové poptávce z kategorie, jež si (ve svém uživatelském účtu) zvolil.

6.2 Dle údajů zadaných Prodávajícím v XML FEED je Poptávajícímu (automaticky) nabídnuto Zboží za cenu a s podmínkami dle těchto zadaných údajů.

6.3 Prodávající zároveň uvidí taktéž nabídky ostatních Prodávajících a dle toho může (ale nemusí) svoji nabídku po dobu trvání poptávky upravovat (zejm. cenu Zboží) tak, aby byla lepší než ostatní konkurenční nabídky. Od okamžiku skončení doby trvání poptávky je Prodávající svou nabídkou (jejími finálními podmínkami) vázán a zavazuje se ji splnit.

6.4 Po skončení trvání poptávky Poptávající vidí konečné automatické vyhodnocení všech nabídek Prodávajících. Zvolí si tu, která mu nejvíc vyhovuje (může si vybrat kteroukoliv dle svého uvážení bez ohledu na pořadí – lze očekávat, že zpravidla zvolí tu nejvýhodnější).

6.5 Po zvolení konkrétní nabídky ze strany Poptávajícího je automaticky vytvořena objednávka a Poptávajícímu je zaslána do emailu rekapitulace objednávky s kontaktními údaji na Prodávajícího. Pouze Prodávajícímu, který podal Poptávajícím zvolenou nabídku, jsou zaslány veškeré kontaktní údaje na Poptávajícího, včetně rekapitulace celé objednávky (zejm. cena, doba doručení, cena dopravy, způsob platby apod.).

6.6 Prodávající garantuje, že bude připraven a schopen Zboží dle objednávky Poptávajícímu dodat. Do dalšího obchodního procesu – finalizace prodeje, samotného uzavření smlouvy, doručení zboží atd. – již Provozovatel (resp. Server) nezasahuje a je věcí Prodávajícího a Poptávajícího celou transakci dokončit.

 

7. Odměna za zprostředkování (provize)

7.1 Provozovatel poskytuje Prodávajícím zdarma tyto služby a úkony:

 • registrace Prodávajícího na Serveru Provozovatele,
 • implementace XML FEED produktů a jeho každodenní automatická aktualizace na Serveru Provozovatele,
 • informace o každé nové poptávce e-mailem registrovanému Prodávajícímu,
 • podávání neomezeného počtu nabídek a jejich úprava.

7.2 Provozovatel má nárok na odměnu (provizi) za zprostředkování obchodu (prodeje) nabízeného zboží Prodávajícím Poptávajícímu, a to ve výši 1,99% z ceny zboží (cena zboží včetně DPH, do této ceny není započítávána cena za balení, dopravu a platbu).

7.3 Nárok na odměnu (provizi) vzniká Provozovateli v okamžiku, kdy Poptávající zaplatí za Zboží Prodávajícímu kupní cenu.

7.4 Nad rámec odměny (provize) je u plateb realizovaných prostřednictvím platební brány účtován poplatek za využití platební brány ve výši 0,99% z celkové fakticky placené částky.

7.5 Splatnost a úhrada odměny (provize):

7.5.1 Zboží je placeno ze strany Poptávajícího bezhotovostním převodem: Poptávající vždy platí přímo přes Server prostřednictvím platební brány na účet Provozovatele. Po stržení odměny (provize) ve výši 1,99% z ceny zboží a poplatku za využití platební brány ve výši 0,99% z placené částky je platba ihned zasílána/přeposílána na účet Prodávajícího. O uskutečnění platby prostřednictvím platební brány je Poptávající ihned informován prostřednictvím e-mailu.

7.5.2 Zboží je placeno ze strany Poptávajícího dobírkou nebo na výdejním místě: Jednou měsíčně je provedeno vyúčtování za prodeje Prodávajícího zprostředkované Provozovatelem (prostřednictvím Serveru). Odměna (provize) je pak hrazena na základě daňového dokladu (faktury), který Provozovatel Prodávajícímu zašle. V případě pochybností (zejm. pokud nakonec k prodeji nedošlo, nedošlo k vyzvednutí a zaplacení zboží atd.), je Prodávající povinen tyto skutečnosti k výzvě Provozovatele prokázat. Nebude-li toto „zmaření“ prodeje Zboží ze strany Poptávajícího prokázáno, náleží za takové „obchody“ Provozovateli sjednaná provize.

7.6 Provozovatel je povinen vrátit Prodávajícímu provizi v případě, že dojde k odstoupení Poptávajícího od zprostředkované smlouvy v zákonné 14-denní lhůtě a Prodávající z tohoto důvodu vrátí Poptávajícímu kupní cenu za Zboží. Prodávající je povinen tyto skutečnosti k výzvě Provozovatele prokázat, jinak mu nevzniká nárok na vrácení provize.

7.7 Poplatek za využití platební brány dle čl. 7.4 těchto OP je nevratný.

 

8. Některá další práva a povinnosti

8.1 Prodávající:

 • souhlasí s poskytnutím údajů a informací, které zadal při registraci či je později editoval, Provozovateli a jeho spolupracujícím subjektům – konkrétně jde zejména o textový či obrazový popis Zboží, ceny a další údaje uvedené v XML FEED) a o kontaktní údaje Prodávajícího;
 • nesmí dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. kontakty na Poptávající, informace o poptávkách a informace v nich uvedené – veškeré informace, které Prodávající obdrží, slouží pouze k vytvoření a zaslání nabídky pro Poptávajícího a k následnému „navázání spolupráce“;
 • nesmí uvádět žádné informace/skutečnosti/údaje, které by byly v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy nebo by porušovaly oprávněné zájmy třetích osob či Provozovatele;
 • uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat poskytnuté údaje k marketingovým účelům;
 • je povinen nakládat s osobními údaji Poptávajících (a zpracovávat je) vždy výhradně způsobem plně souladným se všemi relevantními právními předpisy.

8.2 Provozovatel:

 • má právo údaje Prodávajícího, které byly uvedeny při registraci a případně následně editované, zveřejnit na Serveru, zejména se jedná textový či obrazový popis Zboží, ceny atd.;
 • má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit/odmítnout/zrušit registraci Prodávajícího, který zejména:
 • uvádí nepravdivé údaje,
 • registruje za účelem jiným, než je prodej Zboží prostřednictvím Serveru,
 • nesplňuje požadavky stanovené těmito OP,
 • poškozuje, nebo by vzhledem ke všem okolnostem mohl poškodit dobré jméno a oprávněné zájmy Provozovatele.
 • nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které Prodávající v rámci služeb Serveru obdrží na e-mail; Provozovatel se však průběžně snaží předejít zasílání nesprávně či nepravdivě zadávaných poptávek;
 • má právo zasílat Prodávajícímu poptávky Poptávajících (ze zvolených oblastí), a dále zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele s reklamním obsahem a obchodními sděleními třetích osob;
 • je oprávněn monitorovat činnost Prodávajícího na Serveru a zveřejňovat o tom na Serveru informace;
 • neručí za bezchybnost systému (fungování Serveru) – chyby, technické problémy, výpadky atd. (zejména /avšak nejen/ ve spojení s neobdržením poptávky na e-mail) nezakládají nárok Prodávajícího na náhradu škody ani jinou formu kompenzace – škod souvisejících s funkčností/nefunkčností Serveru se Prodávající předem výslovně vzdává;
 • vznikne-li v důsledku činnosti Prodávajícího (při užívání Serveru) třetí osobě škoda, odpovídá za ni Prodávající v plném rozsahu, a pokud by přesto byl povinen třetí osobě plnit Provozovatel, z důvodů na straně Prodávajícího, je Prodávající povinen poskytnout Provozovateli plnou náhradu takového plnění;
 • dle vzájemné dohody umožní prezentaci/reklamu Prodávajícího na Serveru – podmínky budou vždy obsahem individuální dohody, Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů prezentaci/reklamu prodávajícího odmítnout/pozastavit/ukončit.
   

9. Ukončení smluvního vztahu

9.1 Smluvní strany mohou svůj smluvní vztah ukončit:

a) písemnou dohodou;

b) písemným odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran v případech předvídaných příslušnými právními předpisy, přičemž odstoupení od smlouvy má dle dohody smluvních stran účinky ex nunc (od nyní), tj. jeho účinky nastávají vždy do budoucna a nedotýká se již poskytnutého plnění té které smluvní strany;

c) výpovědí (bez udání důvodů), a to s výpovědní dobou 14 dnů; v případě podstatného porušení povinností stanovených v těchto OP a v příslušných právních předpisech (a/nebo/současně v případě zrušení registrace Prodávajícího) je Provozovatel oprávněn vypovědět smlouvy ihned, tj. bez výpovědní doby.

9.2 Právu Provozovatele na provizi není na újmu, pokud prodej Zboží zprostředkovaný přes Server bude dokončen až po zániku smluvního vztahu Provozovatele a Prodávajícího.

 

10. Důsledky porušení smlouvy Prodávajícím

10.1 Smluvní pokuta: Prodávající je povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši:

 • 10.000,-Kč za každé jedno porušení povinností stanovených v čl. 4.2, 5.1 a 8.1 tohoto dokumentu,
 • 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlením se zaplacením dlužné provize.

10.2 Případným nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši (smluvní pokuta se sjednává jako samostatný sankční prostředek nad rámec případné náhrady újmy).

 

11. Ostatní a závěrečná ujednání

11.1 Písemná forma je zachována mezi smluvními stranami taktéž v případě, že je zpráva odeslána na e-mail, který Prodávající uvedl v rámci registrace, z e-mailu Provozovatele: info@zonefor.cz (a naopak), a to, aniž by bylo třeba užít zaručený elektronický podpis či jiné certifikáty – dostatečnou zárukou autentičnosti je znění elektronické adresy (e-mailu) odesilatele a příjemce zprávy.

11.2 Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit tyto OP. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi OP na svých internetových stránkách a zároveň je, zaslat na e‑mail Prodávajícího. Ten má možnost změny OP do 30 dnů ode dne tohoto zaslání písemně odmítnout, v tomto případě platí stávající znění licenčních podmínek.

11.3 Závazkový vztah účastníků se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ).

11.4 Pokud dochází ze strany Provozovatele ke zpracování osobních údajů Prodávajícího, tak jde o zpracování, jež je nezbytné pro splnění smlouvy (o zprostředkování) a splnění právních povinností Provozovatele.

11.5 Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly závazky a povinnosti, které přijímá dle tohoto dokumentu, jakkoliv zneplatnit nebo je učinit neúčinné.