Obchodní podmínky - kupující


Obchodní podmínky a podmínky užívání

(pro zákazníky – kupující)

 

verze 1.0 platné ode dne 30.1.2019

o pravidlech a podmínkách užívání internetových stránek https://www.zonefor.cz

a služeb, které tyto stránky nabízí

 

Vážený uživateli, přečtěte si, prosím, pozorně tyto podmínky. Potvrzením jejich znění udělujete výslovný souhlas se všemi ujednáními, které jsou obsahem tohoto dokumentu a potvrzujete, že jste se s nimi seznámil a jste jimi vázán.

 

1. Úvod

Portál ZoneFor.cz představuje veřejné obchodní místo, které všem zájemcům/kupujícím umožňuje vytvořit poptávky po zboží, za účelem získání nejlepších podmínek pro nákup tohoto zboží. Prodávajícím nabízíme možnost zdarma prezentovat zboží a služby a „účastnit se“ všech zveřejněných poptávek.

 

2. Definice pojmů

2.1 Níže uvedené pojmy a názvy mají v rámci těchto OP následující význam:

 • OP – tyto obchodní podmínky a podmínky užívání
 • NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Provozovatel – obchodní společnost DATALAB spol. s r.o., IČO 25394371, se sídlem Na Tabulovém vrchu 1282/11, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl a vložka C 17793, která provozuje Server a poskytuje prostřednictvím něj služby
 • Server – internetová stránka https://www.zonefor.cz, prostřednictvím které Provozovatel poskytuje zprostředkovatelské služby
 • Prodávající – každá fyzická či právnická osoba, která je podnikatelem podnikajícím v oblasti prodeje zboží a služeb spotřebitelům, jenž zájem o prodej zboží či služeb prostřednictvím Serveru a je registrována u Provozovatele za účelem zasílání poptávek od Poptávajících.
 • Poptávající – každá fyzická či právnická osoba, která si prostřednictvím Serveru zadá poptávku po službách či zboží.
 • Zboží – výrobky či služby, které Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím Serveru a jejichž prodej Provozovatel zprostředkovává.

2.2 Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.

 

3. Účel těchto OP

3.1 Účelem těchto OP je vytvoření základního rámce a pravidel užívání služeb, které Server poskytuje, a to zejména zprostředkování nákupu Zboží, o něž má Poptávající zájem a Provozovatel toto zprostředkování nabízí.

 

4. Registrace Poptávajícího

4.1 Provozovatel umožňuje Poptávajícímu registraci na Serveru a užívání služeb Serveru (zejm. vyhledávání zboží a vytváření poptávek v přiměřeném rozsahu) zcela zdarma.

4.2 Pravidla registrace Poptávajícího:

 • Poptávající musí při registraci řádně a pravdivě vyplnit své povinné identifikační a kontaktní údaje. Tyto povinné údaje jsou v registračním formuláři označeny hvězdičkou. Na základě zadaných údajů bude Poptávajícímu Provozovatelem vytvořen uživatelský účet a na e-mailovou adresu mu bude zaslána žádost o potvrzení registrace. Veškeré uvedené údaje může Poptávající editovat v uživatelském účtu na Serveru, kam se Poptávající přihlásí na základě svých přihlašovacích údajů.
 • Poptávající se nesmí registrovat např. za účelem monitoringu trhu, cen a nabídky Zboží nebo k jiným účelům, než je vážný zájem poptávat prostřednictvím Serveru Zboží.
 • Poptávající souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn posílat Poptávajícímu e-mailová oznámení, která se týkají provozu Serveru a nastavení uživatelského účtu Poptávajícího a jeho poptávek.

 

5. Zadávání poptávek, proces zprostředkování

5.1 Poptávající si vybere Zboží (prostřednictvím vyhledávače Serveru nebo v kategoriích).

5.2 Následně nastaví parametry poptávky (zejm. cena, termín dodání, délka záruky). Určí taktéž dobu trvání – délku – poptávky, způsob doručení Zboží a platby.

5.3 Po odeslání poptávky se začnou objevovat první nabídky Prodávajících. Jednotliví Prodávající zároveň vidí taktéž nabídky ostatních Prodávajících a dle toho mohou svoji nabídku po dobu trvání poptávky upravovat (zejm. cenu Zboží) tak, aby byla lepší než ostatní konkurenční nabídky.

5.4 Po skončení trvání poptávky Poptávající vidí konečné automatické vyhodnocení všech nabídek Prodávajících. Zvolí si tu, která mu nejvíc vyhovuje (může si vybrat kteroukoliv dle svého uvážení bez ohledu na pořadí nebo nezvolit žádnou nabídku).

5.5 Pokud Poptávající zvolí konkrétní nabídku, je tato volba závazná, je automaticky vytvořena závazná objednávka a Poptávajícímu je zaslána do emailu rekapitulace této objednávky včetně potřebných údajů o Prodávajícím. Pouze Prodávajícímu, který podal Poptávajícím zvolenou nabídku, jsou zaslány kontaktní údaje na Poptávajícího, včetně rekapitulace celé objednávky.

5.6 Do dalšího obchodního procesu – finalizace prodeje, potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího a samotného uzavření smlouvy, doručení zboží atd. – již Provozovatel (resp. Server) nezasahuje a je věcí Prodávajícího a Poptávajícího celou transakci dokončit.

5.7 Poptávající není povinen si z podaných nabídek zvolit a může všechny nabídky odmítnout (resp. nevyužít). Počet zrušených nebo nevyhodnocených poptávek bez dokončení objednávky je limitován na max. 2 (dvě) za měsíc. Po překročení tohoto počtu je uživatelský účet dočasně omezen v tom ohledu, že nelze činit další poptávky. Do tohoto limitu se nezapočítávají poptávky, u kterých byly podány méně než 3 (tři) nabídky.

 

6. Některá další práva a povinnosti Provozovatele

6.1 Provozovatel:

 • má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit/odmítnout/zrušit registraci Poptávajícího, který zejména:
 • uvádí nepravdivé údaje,
 • registruje za účelem jiným, než je nákup Zboží prostřednictvím Serveru,
 • poškozuje, nebo by vzhledem ke všem okolnostem mohl poškodit dobré jméno a oprávněné zájmy Provozovatele.
 • nenese odpovědnost za správnost a pravdivost nabídek, které Poptávající v rámci služeb Serveru obdrží; Provozovatel se však průběžně snaží předejít zasílání nesprávně či nepravdivě zadávaných nabídek;
 • má právo zasílat Poptávajícímu nabídky Prodávajících,
 • neručí za bezchybnost systému (fungování Serveru) – chyby, technické problémy, výpadky atd. (zejména /avšak nejen/ ve spojení s neobdržením nabídky, neodesláním poptávky a objednávky) nezakládají nárok Poptávajícího na náhradu škody ani jinou formu kompenzace – škod souvisejících s funkčností/nefunkčností Serveru;
 • vznikne-li v důsledku činnosti Poptávajícího (při užívání Serveru) třetí osobě škoda, odpovídá za ni Poptávající v plném rozsahu, a pokud by přesto byl povinen třetí osobě plnit Provozovatel, z důvodů na straně Poptávajícího, je Poptávající povinen poskytnout Provozovateli plnou náhradu takového plnění.

 

7. Zrušení uživatelského účtu

7.1 Poptávající je oprávněn kdykoliv svoji registraci zrušit. Tím dojde k smazání uživatelského účtu a jeho obsahu.

7.2 Zrušení/smazání uživatelského účtu nemá vliv na již uskutečněné objednávky (tj. závazně vybrané nabídky) a uskutečněné koupě.

 

8. Záruka, reklamace Zboží

8.1 Server je pouze zprostředkovatelem nákupu Zboží a neposkytuje proto žádné záruky ohledně Zboží. Případné nároky je třeba řešit s konkrétním Prodávajícím.

8.2 Ohledně práva na odstoupení od smlouvy platí zákonná úprava a případné rozšířené možnosti odstoupení, které mohou (ale nemusí) konkrétní Prodávající poskytovat.

 

9. Ochrana soukromí

9.1 Pokud dochází ze strany Provozovatele ke zpracování osobních údajů Poptávajícího, tak jde o zpracování, jež je nezbytné pro splnění smluvních povinností (zejm. smlouvy o zprostředkování, kterou má uzavřenu s Prodávajícími) a splnění dalších/jiných právních povinností Provozovatele.

9.2 Zásady ochrany soukromí Poptávajících a bližší informace a jsou k dispozici na webových stránkách zonefor.cz pod odkazem Pravidla nakládání s osobními údaji.

 

10. Ostatní a závěrečná ujednání

10.1 Písemná forma je zachována mezi smluvními stranami taktéž v případě, že je zpráva odeslána na e-mail, který Poptávající uvedl v rámci registrace, z e-mailu Provozovatele: info@zonefor.cz (a naopak), a to, aniž by bylo třeba užít zaručený elektronický podpis či jiné certifikáty – dostatečnou zárukou autentičnosti je znění elektronické adresy (e-mailu) odesilatele a příjemce zprávy.

10.2 Poptávající prohlašuje a potvrzuje, že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly závazky a povinnosti, které přijímá dle tohoto dokumentu, jakkoliv zneplatnit nebo je učinit neúčinné.